โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ

เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ สำหรับโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในปี ค.ศ. 1960 คุณพ่อยอห์น อุลลิอานา ได้รื้อฟื้นโครงการที่จะเปิดโรงเรียนสอนวิชาสามัญในอาคารที่ว่าง จึงเสนอเรื่องนี้กับหมู่คณะซาเลเซียนโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก ซึ่งทางหมู่คณะก็เห็นดีด้วย

ในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 กระทรวงศึกษาธิการออกเอกสารอนุญาตให้เปิดโรงเรียน ดอนบอสโกวิทยา โดยเริ่มต้นที่ชั้นประถม และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 มีการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ในปีการศึกษา 1964 คณะซาเลเซียนเห็นสมควรให้กิจการของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นกิจการที่แยกจากโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก จึงมีการตั้งหมู่คณะซาเลเซียน เซนต์ดอมินิกขึ้นอย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นโรงเรียนชาย แผนกสามัญ เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้ของถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนดอนบอสโก มีการบริหารและวิธีการสอนที่หลากหลายและมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัย โดยแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฯลฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น มีการใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งยังส่งเสริมกิจการนักเรียน เช่น วงดุริยางค์ ลูกเสือ ฯลฯ อีกทั้งส่งเสริมให้มี
การศึกษาภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในขั้นต้น และยังนำนักเรียนที่สนใจและมีความสามารถให้มีโอกาส ได้ไปเรียนเสริมภาคฤดู ร้อนในต่างประเทศ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี


ที่อยู่ติดต่อ: 1526 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: (02) 6527777-80
เว็บไซต์: www.sd.ac.th

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก