คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA)

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือ ซิสเตอร์ซาเลเซียน
เป็นคณะนักบวชหญิงที่ตั้งขึ้นโดยนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดมีนิกา มัสซาแรลโล ที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.1872 โดยดำเนินชีวิตร่วมกันเพื่อกระทำภารกิจเดียวกัน นั่นคือ ให้การอบรมเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และอยู่ในความต้องการการพัฒนาในทุกด้าน ให้เติบโตขึ้น เป็นศาสนิกชนที่ดี และพลเมืองที่สุจริต จึงได้ก่อตั้งโรงเรียน ศูนย์เยาวชน ศูนย์ฝึกอาชีพ และหอพักหญิง เพื่อตอบสนองความต้องการของการศึกษา ขณะเดียวกันก็เอื้อให้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเสนอแนะให้เยาวชนได้เปิดใจสู่สังคม ร่วมใจกันยกระดับวัฒนธรรมที่สร้างเสริมความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความช่วยเหลือของคณะครูและผู้ปกครอง ตามรูปแบบของการอบรมของผู้ตั้งคณะ นั่นคือ "ระบบป้องกัน”

กิจการของคณะได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อเมริกาใต้ ฯลฯ อันเป็นเจตนารมณ์ ของผู้ตั้งคณะ ที่ประสงค์ให้เป็นคณะนักบวชนานาชาติ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.1931 ธรรมทูตซาเลเซียนหญิงรุ่นแรกจำนวน 5 คน ได้เดินทางจากประเทศอิตาลี เข้ามาในประเทศไทย และพักอยู่ที่ อ.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม การดำเนินชีวิตในดินแดนใหม่นี้ ต้องประสบกับความยากลำบากมากมาย เนื่องจากความแตกต่างด้านความเป็นอยู่ สภาพอากาศ อาหารการกิน และประเพณีวัฒนธรรม และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องภาษา แต่ทุกคนก็สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข จากบางนกแขวก กิจการของคณะก็ค่อย ๆ เติบโตและขยายกิจการไปเรื่อย ๆ

ปัจจุบันนี้คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มีการดำเนินกิจการของคณะอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้การศึกษาอบรมแบบซาเลเซียนกับเยาวชน เป็นพิเศษสำหรับเยาวชนหญิงในความดูแล ปัจจุบันคณะมีกิจการ ในด้านการให้การศึกษาอบรมในโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับหญิงผู้พิการทางสายตา บ้านพักนักศึกษา ฯลฯ และทุกสถาบันที่อยู่ในความดูแลของคณะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง


อธิการิณีเจ้าคณะ: ซิสเตอร์อักแนส นิภา ระงับพิษ
ที่อยู่: 124 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-2348549
Fax: 02-2347908, 02-2371764
website: www.fma.or.th

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA)
Tagged on: