คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล (DQM)

Daughters of the Queenship of Mary

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลเป็น “สถาบันฆราวาสผู้รับการเจิมถวายตน” (Secular Institute of Consecrated Life) สิทธิสังฆมณฑล ซึ่งตั้งขึ้นตามจิตตารมณ์ของพระสังฆธรรมนูญ “Provida Mater Ecclesia” ของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947 ได้รับการรับรองจากพระศาสนจักร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1954 ภายใต้การดูแลเชิงอภิบาลของพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ได้มอบชื่อ “ธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล” ด้วยความเชื่อมั่นว่าลูกๆ จะติดตามกระแสเรียกของตนด้วย การเลียนแบบอย่างจากพระมารดามารีอา และให้คติพจน์ของสถาบันว่า “เผยแผ่พระอาณาจักรพระเจ้า โดยภาวนาและทำงานภายใต้การนำของพระมารดามารีอา”

สมาชิกของสถาบันประกอบด้วยสตรีคาทอลิกที่เป็นโสดหรือเป็นม่าย ซึ่งสมัครใจตอบสนองกระแสเรียกของพระเจ้า ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่น้องในบรรยากาศของครอบครัว

เป้าหมายและภารกิจ

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียฯ มีเป้าหมายและภารกิจในการติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิด และสานต่อภารกิจแห่งความรักของพระองค์ในสังคมปัจจุบัน เพื่อการฟื้นฟูและเผยแผ่พระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยคำภาวนาและงานรับใช้รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสอนคำสอน การประกาศข่าวดี ผ่านทางการให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชน ภายใต้แบบอย่างและการนำของพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

จิตตารมณ์

ธิดาพระราชินีมาเรียฯ ยึดองค์พระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง มีความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท และความรักภักดีต่อพระมารดามารีอา ดำเนินชีวิต “การภาวนาและทำงาน” มีชีวิตที่เรียบง่าย ยากจน สุภาพอ่อนโยนร่าเริงยินดี และเป็นกันเองในบรรยากาศแห่งความรักและในจิตตารมณ์ครอบครัว สมาชิกจึงยินดีให้ชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าคริสตชนและพระวรสาร โดยดำเนินชีวิตตามแบบอย่างครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่นาซาเร็ธ

ธิดาพระราชินีมาเรียฯ ถือว่าตนเป็นบุตรีของพระมารดามารีอา และพระแม่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสถาบัน มีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อนักบุญโยเซฟ ในฐานะที่ท่านเป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์และขยันขันแข็งในการงาน และต่อนักบุญยอห์น บอสโก ผู้เป็นดังบิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน

การสังกัดในครอบครัวซาเลเซียน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 ทั้งนี้เพื่อจะได้รักษาและส่งเสริมจิตตารมณ์ซาเลเซียน ที่ได้รับเป็นมรดกจากผู้ก่อตั้งสถาบัน สมาชิกน้อมรับคำแนะนำของคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน และเคารพนับถือท่านเป็นดุจบิดาผู้สืบทอดจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก และเป็นศูนย์รวมความเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัวซาเลเซียน

ผู้ปกครองคณะ: คุณแม่มารีิอา เกสร ฉายแก้ว
ที่อยู่:
สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย 247 ซ.จันทน์ 27 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 026749451-2
Fax: 026749450
website: www.dqmi.org | www.c-dellatorre.org

คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล (DQM)
Tagged on: