ศิษย์เก่าซาเลเซียน

เนื่องจากนักเรียนมักจะมีความผูกพันกับโรงเรียนที่เคยได้รับการศึกษามา ดังนั้นทุกโรงเรียนจึงพยายามหาโอกาสที่จะเชิญศิษย์เก่าให้มาชุมนุมร่วมกันในโรงเรียนคณะซาเลเซียนได้จัดให้มีการชุมนุมศิษย์เก่าระดับโลกมาโดยตลอด และได้พยายามที่จะผลักดันให้มีการขยายวงกว้างออกไปอีกจนถึงระดับสมาพันธ์ศิษย์เก่าฯ ต่อมาตามแบบอย่างการฟื้นฟูของสังคายนาวาติกันที่ 2

คณะซาเลเซียนก็รู้สึกเหมือนกับถูกเรียกให้ทำให้มากขึ้นกว่าเดิมในสิ่งที่ได้ทำมาแล้วคือการชุมนุมศิษย์เก่าระดับท้องถิ่น สหพันธ์ซาเลเซียนระดับแขวงและสมาพันธ์ในระดับคณะ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ซาเลเซียนที่ทำงานในประเทศต่างๆ ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์กลางด้วย


ศิษย์เก่าซาเลเซียน