โรงเรียนแสงทองวิทยา

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947 เป็นโรงเรียนแผนกสามัญ เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดรับนักเรียนในแผนกนักเรียนประจำด้วย

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 โรงเรียนได้ทุ่มเทพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้ทันสมัย อาทิเช่น วงดุริยางค์ ลูกเสือ โสตทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะการใช้และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้โรงเรียนแสงทองวิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาก เป็นผลแห่งการอบรม สั่งสอนทั้งด้านวิชาการและด้านศีลธรรมตลอดมา ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากการ ที่นักเรียนได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนมากมาย ทั้งในด้านวิชาการ ในด้านการกีฬา ด้านการดนตรี ซึ่งจะเห็นได้ชัดถึงความโดดเด่นของนักเรียนในโรงเรียน ที่มีนิสัยรักการเรียน มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่ดีมีความสุขสนุกสนาน ร่าเริง และมีจิตใจกว้างขวางพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคม


ที่อยู่: ตู้ ปณ. 126 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: (074) 243595, 237505, 235101
โทรสาร: (074) 237506
เว็บไซต์: www.saengthong.ac.th/

โรงเรียนแสงทองวิทยา