เชียงใหม่

คณะซาเลเซียน ได้เริ่มกิจการในสังฆมณฑลเชียงใหม่ในปี ค.ศ. 2004 ที่ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ประกอบไปด้วย

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นศูนย์ศึกษาอบรมด้านคริสตศาสนธรรมเพื่อผลิตครูคำสอนที่มีคุณภาพ ภายในศูนย์ฯ มีวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร อยู่ด้วย

ที่อยู่ติดต่อ: 124 หมู่ 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: (053) 297010


บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่ ตั้งอยู่อำเภอดอยสะเก็ด เป็นที่พักประจำของเยาวชนที่ส่งไปศึกษาระดับอาชีวะของรัฐบาลเป็นเวลา 3 ปี นอกจากนี้ยังรับเยาวชนที่สนใจศึกษากระแสเรียกชีวิตซาเลเซียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งไปสมทบที่บ้านนาซาเรท มีวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นวัดประจำศูนย์

ที่อยู่:  103 หมู่ 10 ต. เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์: (053) 291308


ฟาร์มดอนบอสโก ดอยซิว  ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพง จุดประสงค์ของการตั้งฟาร์มดอนบอสโก ดอยซิว เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การ
ทำการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพอย่างมีศักยภาพ บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่นี้รับเยาวชนอายุ 16-18 ปี โดยมุ่งเน้นเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

ที่อยู่: 122 หมู่ 6 ต.ดอนซิว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

เชียงใหม่