โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947 ก้าวแรกแห่งประวัติศาสตร์ได้เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก โดยมีนักเรียนเพียง 40 กว่าคน จวบจนถึงวันนี้กว่า 60 ปี ที่ก่อตั้งขึ้นมา บัดนี้โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้กลายเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนกว่า 3,500 คน มีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถและมีจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดทำให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป การเติบโตในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง บ่งบอกถึงความเป็นสถาบันที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนชาวหัวหินและอำเภอใกล้เคียง

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแผนกสามัญเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่อยู่: 240 ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์: (032) 511233, 533771
โทรสาร: (032) 533771
เว็บไซต์: http://www.hv.ac.th/

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย