โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1932 เป็นโรงเรียนชายล้วนแผนกสามัญ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของคณะซาเลเซียนอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้สร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครองในเขตอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะแผนกนักเรียนประจำซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่เหนือจรดใต้

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้ผลิตนักเรียนออกไปเป็นจำนวนมาก พวกเขาเหล่านี้ได้เติบโต สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณไว้ในวงราชการ การเมือง ธุรกิจ กีฬา
ตลอดจนวงการบันเทิง ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับ ครอบครัวและสถาบัน


ที่อยู่: 76 ถ.หน้าสถานี อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์: (032) 301170-5
โทรสาร: (032) 301110
เว็บไซต์: www.sarasit.ac.th

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย