วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1986 เป็นโรงเรียนอาชีวะศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. โดยเริ่มแรกนั้น คณะผู้บริหารของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้เล็งเห็นว่ายังมีเยาวชนในเขตอำเภอบ้านโป่งอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้อาจด้วยเหตุที่ขาดทุนทรัพย์ จึงคิดที่จะหาศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนเหล่านั้น

จุดประสงค์เริ่มแรกนั้น เริ่มจากโครงการสร้างโรงฝึกงานสำหรับเยาวชนด้อยโอกาสด้านทุนทรัพย์เพื่อช่วย พวกเขาให้มีความชำนาญงานช่าง และได้พัฒนากลายเป็นโรงเรียนซึ่งต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นและเมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนได้จะรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งนี้โดยอาศัยความใจกว้างของสังคมที่ช่วยโอบล้อมโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกแห่งนี้ไว้

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ได้เปิดการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ที่อยู่: 108 หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์: (032) 211933, 221950, 222499
โทรสาร: (032) 221993
เว็บไซต์: www.bsctech.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง