โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 บาทหลวงยอห์น กาเซตา เหรัญญิกแขวงซาเลเซียนในประเทศไทยในสมัยนั้น ได้เดินทางมาจังหวัดในภาคอีสาน และได้เห็นสภาพของเขตปกครองอุดรธานีว่า ไม่มีโรงเรียนคาทอลิกเลย จึงได้มีโครงการเปิดโรงเรียนซาเลเซียนในจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1956 ศึกษาธิการจังหวัดได้อนุญาตให้ตั้งโรงเรียน “ดอนบอสโก วิทยา อุดรธานี” เป็นโรงเรียนซาเลเซียนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับนักเรียนได้สูงสุด 540 คน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเป็นนักเรียนชายล้วน มีนักเรียนทั้งแบบไป-กลับ และนักเรียนประจำ

ในปี ค.ศ. 2004 เมื่อมีการเริ่มโครงการดอนบอสโกที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ที่อุดรธานี จึงเป็นบ้านซาเลเซียนที่ให้ความสะดวกแก่โครงการนี้เป็นพิเศษ เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครเวียงจันทน์

ปัจจุบันโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา มีการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1-3, ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับนักเรียนหญิงเฉพาะไป-กลับ ส่วนนักเรียนประจำยังเป็นชายล้วนอยู่ มีคุณครู 161 คน  ครูชาวต่างชาติ 14 คน       ฝ่ายสนับสนุกการสอน 11 คน


ที่อยู่: 136/1  ถนนโพนพิสัย  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง   จ.อุดรธานี  41000
โทรศัพท์: (042) 221338, 222436, 325556
โทรสาร: (042) 324873
เว็บไซต์: www.donbosco.ac.th

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี