วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1955 เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม สำหรับเยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้า จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดยคณะนักบวชซาเลเซียน เป็นโรงเรียนการกุศลโดยแท้จริง ไม่เก็บค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตลอดมา

ในปี ค.ศ. 1962 ได้สร้างโบสถ์ประจำโรงเรียน ชื่อโบสถ์นักบุญยอห์น บอสโก เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา เพื่อโมทนาคุณและขอพรจากพระเจ้า

ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย ที่ว่า ส่งเสริมและจัดการเรียน การสอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้าให้มีวิชาชีพติดตัว เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ปลูกฝัง ให้เยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้ายึด มั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน


ที่อยู่: 1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: (02) 6529625-30
โทรสาร: (02) 2552291
เว็บไซต์: www.donboscobkk.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ