ภาพรวม

คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนานาชาติซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์คาทอลิกและภราดาที่อุทิศตนทำงานเพื่อเยาวชน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา

กิจการของคณะซาเลเซียนครอบคลุมงานด้านโรงเรียน, ศูนย์เยาวชน, วัด, ศูนย์พัฒนา และสนามงานอื่นๆ ที่ซาเลเซียนจะสามารถนำคุณค่าแห่งพระวรสารไปสู่เยาวชนด้วยการศึกษาอบรมอันจะนาเยาวชนให้สามารถเติบโตขึ้นสมกับที่เป็น “ศาสนิกชนที่ดีของศาสนา และพลเมืองที่ดีของสังคม”

คณะซาเลเซียนได้ถือกำเนิดมาโดยคุณพ่อบอสโก นักอบรมผู้มีชื่อเสียงโดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1859 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดกว่า 16,000 คน ทำงานอยู่ใน 134 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งเป็นเขต 8 ภูมิภาค มีแขวงในการปกครองทั้งหมด 96 แขวง และมีการดำเนินกิจการซาเลเซียนอยู่ทั้งหมด 2040 แห่ง โดยทำงานพร้อมกับกลุ่มต่างๆ ในครอบครัวซาเลเซียนเพื่องานช่วยเหลือเยาวชน

ด้วยความเชื่อมั่นในระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก ซึ่งมีพื้นฐานการอบรมโดยใช้หลักศาสนา เหตุผลและความรักใจดี บรรดาซาเลเซียนทั้งหลายจึงมีความพยายามอย่างจริงจังในการเสริมสร้างบรรยากาศ แห่งการต้อนรับ ส่งเสริมความศรัทธาด้านศาสนา พัฒนาการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตในสังคมให้กับบรรดาเยาวชน

นับตั้งแต่วันแรกที่ซาเลเซียนก้าวเข้าสู่ดินแดนสยาม ในปี ค.ศ. 1927 นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 90 ปีแล้ว ที่ซาเลเซียนในประเทศไทยได้เติบโตและเจริญก้าวหน้าขึ้น จวบจนวันนี้คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย มีกิจการอยู่กว่า 40 แห่ง รวมถึงกิจการที่กำลังด าเนินอยู่ในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อช่วยบรรดาเยาวชนให้ได้รับการอบรมและการศึกษาที่ดี