ตราคณะซาเลเซียน

ความหมาย

ดาวจำรัสแสง : คุณธรรมแห่งความเชื่อ
สมอเรือใหญ่ : คุณธรรมแห่งความไว้ใจ
หัวใจเพลิง : คุณธรรมแห่งความรัก คุณธรรมเหล่านี้เป็นฤทธิ์กุศล ที่สมาชิกนักบวชซาเลเซียนยึดถือ
นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลล์ : องค์อุปถัมภ์ของคณะซาเลเซียน
หมู่ไม้ : นักบุญยวง บอสโก (บอสโก แปลว่า หมู่ไม้)
ยอดเขาสูง : ยอดความครบครันที่สมาชิกต้องพยายามบรรลุถึง
ช่อชัยพฤกษ์ : บำเหน็จรางวัลแก่สมาชิกซาเลเซียน ผู้ที่ได้ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์และเสียสละ
“Da Mihi Animas Caetera Tolle” ภาษาลาติน แปลว่า “ขอเพียงแต่วิญญาณ สิ่งอื่นไม่ต้องการ”
อันเป็นอุดมคติของคุณพ่อบอสโก ที่ต้องการช่วยเยาวชนให้รอดไปสวรรค์