ผู้ร่วมงานซาเลเซียน (ASC)

ผู้ร่วมงานซาเลเซียนเป็นกลุ่มคนที่ประกอบไปด้วย คริสตชนฆราวาส พระสงฆ์ หรือนักบวชผู้มีความรัก ความศรัทธา และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักบวชซาเลเซียน ในการช่วยเหลือเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1876 โดยคุณพ่อบอสโก ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี คณะผู้ร่วมงานนี้เป็นคณะหลักคณะหนึ่งของครอบครัวซาเลเซียน คณะนี้ร่วมกับคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นแกนนำของกระแสเรียกซาเลเซียน และมีความรับผิดชอบร่วมกันในการสานต่อโครงการของพ่อบอสโกในโลกปัจจุบัน

คณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มีความรับผิดชอบพิเศษในการอบรมฝ่ายจิตแก่คณะผู้ร่วมงานโดยเคารพในพระวินัยและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจของพวก เขา เจ้าคณะแขวงเป็นผู้แทนของอัคราธิการเพื่อดูแลคณะผู้ร่วมงานในแต่ละแขวง แต่ท่านสามารถ
มอบหมายให้มีตัวแทนของตนในระดับแขวงเพื่อส่งเสริมงานอภิบาล ร่วมกันของทุกกลุ่ม และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในระดับท้องถิ่นด้วย


ผู้ประสานงานกลุ่ม: คุณพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์
ที่อยู่: 38 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail: domlim2001@hotmail.com

ผู้ร่วมงานซาเลเซียน (ASC)