คณะที่ปรึกษาอัคราธิการ

รองอัคราธิการ
Fr. Francesco CEREDA
ที่ปรึกษาฝ่ายการอบรม

Fr. Ivo COELHO

ที่ปรึกษาฝ่ายอภิบาลเยาวชน

Fr. Fabio ATTARD

ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารมวลชน

Fr. Filiberto GONZALEZ

ที่ปรึกษาฝ่ายธรรมฑูต

Fr. Guillermo BASANES

เหรัญญิกคณะ

Br. Jean Paul MULLER

เลขานุการคณะ

Fr. Stefano VANOLI

ที่ปรึกษาภาคพื้นแอฟริกา-มาดากัสการ์

Fr. Americo CHAQUISSE

ที่ปรึกษาภาคพื้นอเมริกาใต้ 

Fr Natale VITALI

ที่ปรึกษาภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย

Fr Václav KLEMENT

ที่ปรึกษาภาคพื้นเอเชียใต้

Fr. Maria Arokiam KANAGA

ที่ปรึกษาภาคพื้นยุโรปเหนือและกลาง

Fr. Tadeusz ROZMUS

ที่ปรึกษาภาคพื้นอเมริกา 

Fr Timothy PLOCH

ที่ปรึกษาภาคเมดิเตอร์เรเนีย 

Fr. Stefano MARTOGLIO